b_800_600_0_00_images_products_panel25cm.jpg

این پانل ها با داشتن عرض 25     سانتی متری و طول  3 و 6 متری برای پوشش دیوار و سقف مناسب است.